Politika privatnosti i politika kolačića

Politika privatnosti i politika kolačića

Privredno društvo Gi Group HR Solutions d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Gi Group) vodi računa o Vašoj privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL) i Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: GDPR), u obavezi smo da Vam pružimo informacije u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka.

Ovo obaveštenje definiše koje lične podatke prikupljamo od Vas i na koji način, informacije o pravnom osnovu i svrsi nameravane obrade, vremenu čuvanja podataka, načinu prenosa i zaštite podataka, kao i o Vašim pravima u vezi sa zaštitom podataka.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Kao korisnici našeg sajta i usluga koje Vam pružamo, podatke koje ćemo obrađivati su podaci koje nam Vi dostavljate, a to podrazumeva sledeće:

  • ime i prezime;
  • mesto stanovanja;
  • e-mail adresa;
  • broj telefona;

PRAVNI OSNOV ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

Podatke prikupljamo direktno od Vas kada nam za to date pristanak, registrovanjem u našu bazu podataka putem sajta.

Davanje pristanka za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno i možete ga opozvati u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Odbijanjem davanja neophodnih podataka nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo naše usluge.

Korišćenje usluga našeg website i obrada ličnih podataka nije namenjena licima mlađim od 15 godina.

NAČIN NA KOJI OBRAĐUJEMO PODATKE

Podaci koje nam dostavite koristiće se kroz prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

SVRHA OBRADE PODATAKA

Podaci će biti obrađivani od strane Gi Group radi komunikacije sa Vama u cilju pronalaženja adekvatne prakse/praktikanta za Vas, da bismo Vam omogućili da adekvatno koristite naše usluge treninga, da bismo Vam slali druge informacije od značaja za Vas, a u vezi sa svrhom naše saradnje, kao i u funkcionalne svrhe za naše aktivnosti kao što su istraživanje tržišta, ekonomska analiza i statistika.

Prikupljaju se samo neophodni podaci vezani za poslovanje i informisanje u skladu sa pozitivnim propisima, poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u gorepomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahteva drugačije.

VREME ČUVANJA PODATAKA

Podaci se čuvaju u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade.

PRENOS PODATAKA

U svojstvu svrhe obrade podataka Vaši podaci mogu biti preneti i trećim licima, kao što su povezana pravna lica koja posluju u okviru Gi Group grupacije, kao i druga pravna lica sa kojima Gi Group ima zaključene poslovne ugovore.

Ukoliko prenosimo Vaše podatke trećim licima, prenos i obrada podataka se vrši isključivo u skladu sa odredbama ZZPL i GDPR.

VAŠA PRAVA U VEZI SA ZAŠTITOM PODATAKA

Pravo na pristup – imate pravo da od Gi Group zahtevate informaciju o tome da li obrađuje Vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i pravo na kopiju podataka koji se obrađuju.

Pravo na ispravku i dopunu – imate pravo da se netačni podaci o Vama bez nepotrebnog odlaganja isprave, kao i da se nepotpuni podaci dopune.

Pravo na brisanje podataka – imate pravo da od Gi Group zahtevate da se Vaši podaci o ličnosti izbrišu u skladu sa ZZPL.

Pravo na ograničenje obrade – imate pravo da ograničite obradu podataka kod Gi Group ako osporavate tačnost podataka, ako je obrada nezakonita a protivite se brisanju podataka, i u drugim slučajevima predviđenim ZZPL.

Pravo na prenosivost podataka – imate pravo da od Gi Group primite lične podatke koji ste nam prethodno dostavili i da te podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane Gi Group, ako se obrada vrši na osnovu pristanka ili na osnovu ugovora.

Pravo na prigovor – imate pravo da podnesete prigovor Gi Group na obradu Vaših podataka o ličnosti.

Pravo na pritužbu nadzornom organu – imate pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti ako smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti izvršena suprotno odredba ZZPL.

MERE ZAŠTITE

Poštujemo načela i propise u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti i trudimo se da obrađujemo samo neophodne podatke o ličnosti.

Gi Group primenjuje sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi osigurao da se obrada ličnih podataka vrši u potpunosti u skladu sa ZZPL i GDPR.

Mere zaštite imaju za cilj obezbeđivanje delotvorne primene načela zaštite podataka o ličnosti kako bi se ispunili uslovi za obradu propisani ZZPL i GDPR, i istovremeno zaštitila Vaša prava i slobode od neovlašćenog korišćenja, gubitka ili objavljivanja ličnih podataka.

Uvid u Vaše podatke imaće saradnici i zaposleni u Gi Group, partneri Gi Group i kompanije koje nude praksu. Vaši podaci biće korišćeni isključivo na način koji je u skladu sa ovom Politikom privatnosti, ZZPL i GDPR.

IZMENE POLITIKE O PRIVATNOSTI

Gi Group zadržava pravo da izvrši izmene i dopune Politike privatnosti.

Politika kolačića